חובה על מעביד לשלם לעובד לפחות את שכר המינימום הקבוע בחוק. החל מום 1.7.206, שכר המינימום לעובד בוגר הוא 25.94 ₪ לשעת עבודה, שהם 4,825 ₪ לחודש עבודה מלא. בני נועד מרוויחים שכר מינימום מופחת: עד גיל 16 – 19.52 ₪ לשעה; עד גיל 17 – 20.92 ₪ לשעה;

עד גיל 18 - 23.15 ₪ לשעה. העובד אינו רשאי לוותר על שכר המינימום וגם אם חתם על הסכם עבודה לפיו הוא ירוויח פחות משכר המינימום, אין להסכם משמעות משפטית והעובד יהיה רשאי לתבוע את ההפרשים בין מה ששולם לו לבין שכר המינימום.