רבים שואלים אותי שאלות רבות על נקודות רישוי, אופן חישוב הנקודות, מתי יש נקודות, אופן השפעתם על רישיון הנהיגה, המכון הרפואי, מתי מגיעים אליו וכו'.
משרד הרישוי היא הרשות שאמונה על חישוב נקודות הרישוי וסיכומן וכן על חיוב בקורסים. אז איך עובדת שיטת הניקוד ואיך משרד הרישוי מחשב את הנקודות ומחייב בהגבלות שונות?


1. הנקודות התקפות הרשומות לחובתו של נהג יעמדו בתוקפן כל זמן שלא בוצעו אמצעי התיקון שהטילה רשות הרישוי.

2. נקודות יהיו תקפות במשך שנתיים מיום ביצוע העבירה.

3. אם הצטברו לחובתו של נהג 22 נקודות או יותר בתוך פחות משנתיים, הנקודות יהיו תקפות למשך 4 שנים מיום ביצוע העבירה.

4. נהג שלחובתו רשומות 72 נקודות תקפות או יותר, או נהג שהוטלה עליו פסילה בת 3 חודשים בגין 36 נקודות ורשומות לחובתו 36 נקודות נוספות תקפות או יותר בטרם חלפו שש שנים ממועד ביצוע העבירה האחרונה מבין העבירות שבשלהן הוטלה הפסילה האמורה, ושתים עשרה נקודות תקפות מתוכן נרשמו לחובתו בשל עבירות שבוצעו לאחר 01/01/2012, ייפסל רשיונו לתשעה חודשים ויחודש לאחר בדיקות במכון הרפואי לבטיחות בדרכים, מבחן עיוני ומבחן מעשי

5. אמצעי התיקון יהיו מצטברים ואין בהטלתם כדי לגרוע מכל סמכות אחרת הנתונה לרשות הרישוי

6. על נהג הנדרש לבצע קורס בנהיגה נכונה לבצע את הקורס בתוך ששה חודשים, אחרת רשאית רשות הרישוי להתלות את רשיונו.

7. מועד רישום הנקודות במרשם העבירות אינו משפיע על מניין התקופות לעיל. עם זאת, לא יירשמו נקודות בשל הרשעות בעבירות שהמידע לגביהן התקבל 12 חודשים או יותר ממועד ההרשעה.

אמצעי התיקון


אמצעי התיקון אותם משרד הרישוי רשאי להטיל על נהג הם:

קורס בנהיגה נכונה ומבחן בסופו.
מבחן עיוני בנהיגה.
מבחן מעשי בנהיגה.
פסילתו של נהג מלהחזיק ברישיון נהיגה לתקופה נקובה או עד למילוי תנאים שקבעה רשות הרישוי.
בדיקות רפואיות.

צבירת נקודות רישוי היא פועל יוצא של קבלת דוחות שבצידן נקודות. לעיתים רשות הרישוי טועה באופן חישוב הנקודות ובאופן חיוב באמצעי תיקון האמורים. לכן, אם הוגש נגדכם דו"ח נכון לבדוק מהם הסנקציות שיוטלו עליכם, מהי תקופת הצבירה והאם ניתן להימנע מרישום הנקודות ע"י משרד הרישוי.